Adaptacje projektów typowych

Przy zakupie projektu typowego niezbędną czynnością, aby uzyskać decyzję pozwolenia na budowę jest adaptacja projektu zgodnie z warunkami zabudowy, czy też miejscowym planem zagospodarowania.
Jeśli planujecie Państwo zakup projektu typowego lub jesteście już w jego posiadaniu i poszukujecie osoby uprawnionej do wykonania adaptacji, zapraszamy do naszego biura gdzie przeprowadzimy ten proces kompleksowo i rzetelnie.

Adaptacja jest procesem przystosowującym projekt typowy, do warunków panujących na działce, tj.: do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o Warunkach Zabudowy.

UWAGA: PRZED ZAKUPEM TYPOWEGO PROJEKTU zwróć uwagę na:

 • zgodność projektu z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ( m. in. kąt nachylenia dachu oraz jego ukształtowanie, wysokość budynku, szerokość elewacji, wskaźnik gęstości zabudowy, wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej )

lub skorzystaj z pomocy architekta który sprawdzi zgodność projektu oraz wykona adaptację:

 • sporządzi projekt zagospodarowania terenu, (usytuowanie budynku na działce z zachowaniem wymaganych odległości w przepisach prawa budowlanego)
 • dostosuje projekt do warunków geotektonicznych gruntu oraz stref wiatrowych, śniegowych przemarazania itp.
 • zaprojektuje trasy przyłączy wody, gazu, kanalizacji i prądu do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi
 • wprowadzi do projektu oczekiwane przez inwestora zmiany
 • sporządzi plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( plan BIOZ )
 • przygotuje oświadczenia projektantów adaptujących o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami

Niezbędne dokumenty do adaptacji:

 • projekt budowlany – 4 egzemplarze
 • mapa do celów projektowych w skali 1:500
 • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o Warunkach Zabudowy
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • warunki techniczne dostaw mediów (woda, gaz, prąd,)
 • potwierdzenie dostępu działki do drogi publicznej od zarządcy drogi
 • badanie geologiczne gruntu

Podkreślając nasze atuty „kompetencja rzetelność doświadczenie” zapraszamy do współpracy.